Views
2 years ago

Catalogus Vitalis 2020

 • Text
 • Geeft
 • Sterk
 • Geschikt
 • Mosaic
 • Mooie
 • Zeer
 • Vruchten
 • Goede
 • Koper
 • Vitalis

Algemene

Algemene Verkoopvoorwaarden (Vitalis ref. num. NL2019) Resistenties toestemming van de houder van het kwekersrecht van het oorspronkelijke nodig heeft om het afgeleide ras (o.a. mutant) te kunnen exploiteren. 6. Koper heeft de toestemming van Vitalis nodig, om een afgeleid ras (o.a. mutant) voor te brengen of te vermenigvuldigen (vermeerderen), te conditioneren ten behoeve van vermeerdering, te verkopen of op andere wijze in de handel te brengen, uit te voeren en/of in te voeren, dan wel op te slaan voor één van de voornoemde doeleinden. 7. Op nieuwe mutanten die van eerdere mutanten zijn afgeleid zijn de leden 4 tot 6 van dit Artikel 13 van overeenkomstige toepassing. 8. De Koper is verplicht door Vitalis aangewezen personen toe te laten tot zijn onderneming en administratie teneinde de gelegenheid te bieden tot het doen uitvoeren van een controle op de naleving van de verplichtingen in dit en het voorgaande artikel. Koper zal dit te allen tijde toestaan en hieraan volledig meewerken. Met de term ‘onderneming’ wordt tevens bedoeld het bedrijf, de kassen en alle andere faciliteiten inclusief bedrijfsactiviteiten die door derden namens de Koper worden uitgevoerd. 9. De Koper zal volledig meewerken om de rechten van Vitalis te beschermen tegen inbreuk. Artikel 14 Nalatigheid, Opschorting en Beëindiging van de Overeenkomst 1. Zodra een Partij in gebreke of in verzuim geraakt, en in gebreke of verzuim blijft voor een periode van 30 dagen na schriftelijke kennisgeving, is de andere Partij bevoegd om de nakoming van alle verbintenissen op te schorten en de Overeenkomst desgewenst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden zonder dat daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn. 2. Zodra een Partij in staat van faillissement, liquidatie of surseance van betaling geraakt, is de andere Partij bevoegd om de nakoming van alle verbintenissen jegens die Partij op te schorten en de Overeenkomst desgewenst middels een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden zonder dat daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn. Voorgaande onverminderd het recht van de opschortende of ontbindende Partij om volledige schadevergoeding te vorderen. Artikel 15 – Slotbepalingen 1. De Algemene Verkoopvoorwaarden vervangen eerdere versies daarvan en zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die zijn gesloten na de datum waarop de Algemene Verkoopvoorwaarden op de website van Vitalis zijn gepubliceerd. 2. Koper is niet gerechtigd zijn rechten en plichten op grond van de Overeenkomst over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitalis. 3. Koper stemt ermee in dat Vitalis te allen tijde gerechtigd is zijn rechten en plichten op grond van de Overeenkomst over te dragen aan derden. 4. De Overeenkomst kan uitsluitend worden aangepast door middel van een door beide Partijen ondertekend schriftelijk document. Artikel 16 - Toepasselijk Recht Op deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Artikel 17 - Beslechting van Geschillen 1. Tenzij partijen in onderling overleg arbitrage zijn overeengekomen, zal elk geschil worden beslecht door de in eerste aanleg bevoegde burgerlijke rechter in Amsterdam. 2. In geval van een geschil zullen partijen echter in eerste instantie in onderling overleg, of anders middels mediation, tot een oplossing trachten te komen, alvorens partijen dit geschil aan een arbitragecommissie dan wel aan de burgerlijke rechter voorleggen. Bijlage 1 - Resistentieterminologie Terminologie en definities Bij de door Vitalis gegeven informatie worden de volgende begrippen gehanteerd: a) ‘immuniteit’: een plantenras wordt niet aangetast door een specifieke plaag of ziekte; b) ‘resistentie’: het vermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte te beperken alsmede de schade die zij veroorzaakt in vergelijking met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare milieuomstandigheden en plaag- of ziektedruk. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge plaag- of ziektedruk; Twee niveaus van resistentie worden onderscheiden: I. Hoog resistente (HR) - plantenrassen die in belangrijke mate de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte onder normale plaag- of ziektedruk kunnen inperken in vergelijking met vatbare rassen. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge plaag- of ziektedruk. II. Intermediair resistente (IR) - plantenrassen die de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte beperken, maar kunnen meer symptomen vertonen in vergelijking met hoog resistente rassen. Intermediair resistente plantenrassen zullen minder ernstige ziektesymptomen of schade vertonen onder vergelijkbare milieuomstandigheden en/of plaag- of ziektedruk. c) ‘vatbaar’: het onvermogen van een plantenras om de groei of ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte te beperken. 2. – Informatie per ras Aanwezige resistenties in onze rassen zullen worden aangegeven met een specifieke resistentiecode (zie voor de verklaring onze coderingslijst op www. biovitalis.eu), tenzij anders is aangegeven. Ingeval een ras resistent is tegen meer dan een pathogeen, dan zullen de individuele resistentiecodes gescheiden worden d.m.v. het symbool ’/ ’. Indien in een resistentiecode van een bepaald ras specifiek wordt aangegeven voor welke stammen de resistentie van toepassing is, betekent dit dat geen resistentie wordt geclaimd tegen andere stammen van datzelfde pathogeen. Indien in een resistentiecode niet specifiek wordt aangegeven voor welke stammen van het pathogeen de resistentie van toepassing is, betekent dit dat er resistentie wordt geclaimd tegen slechts bepaalde niet verder gespecificeerde stammen van het pathogeen. In deze voorkomende gevallen betekent een en ander dat Vitalis geen (impliciete) garantie geeft voor het niet geïnfecteerd raken van een ras met bedoelde pathogenen. Wetenschappelijke naam Engelse naam Code Wetenschappelijke naam Engelse naam Code Virus Lettuce mosaic virus Lettuce mosaic LMV Macrosiphum euphorbiae Potato aphid Me Sla Insecten Schimmel Nasonovia ribisnigri Lettuce leaf aphid Nr Bremia lactucae Downy mildew Bl Pemphigus bursarius Lettuce root aphid Pb Spinazie Schimmel Rucola Peronospora farinosa f.sp. spinaciae Downy mildew Pfs Hyaloperonospora parasitica Downy mildew Hp Virus Paprika Chili veinal mosaic virus Chili veinal mosaic ChiVMV Ralstonia solanacearum Bacterial wilt Rs Virus Bacterie Cucumber mosaic virus Cucumber mosaic CMV Schimmel Pepper mottle virus Pepper mottle PepMoV Fusarium oxysporum f.sp. capsici Fusarium wilt Foc Pepper yellow mosaic virus Pepper yellow mosaic PepYMV Phytophthora capsici Buckeye fruit and root rot Potato Y virus Potato Y PVY Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula) Leveillula taurica Lt Tobacco etch virus Tobacco etch TEV Nematoden Tomato spotted wilt virus Tomato spotted wilt TSWV Meloidogyne incognita Root-knot Mi Tobamovirus group Meloidogyne arenaria Root-knot Ma Pepper mild mottle virus, Tobacco mild green mosaic virus, Tobacco mosaic virus, Tomato mosaic virus Bacterie Xanthomonas campestris pv. vesicatoria Bacterial spot Xcv Virus Tm:0-3 Meloidogyne javanica Root-knot Mj Tomaat Schimmel Cucumber mosaic virus Cucumber mosaic CMV Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum) Leaf mold Ff (ex Cf) Pepino mosaic virus Pepino mosaic virus PepMV Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici Fusarium wilt Fol Tobacco mosaic virus Tobacco mosaic TMV Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici Fusarium crown and root rot Tomato spotted wilt virus Tomato spotted wilt TSWV Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula) Powdery mildew Lt Tomato mosaic virus Tomato mosaic ToMV Oidium neolycopersici (ex Oidium lycopersicum) Powdery mildew On (ex Ol) Tomato yellow leaf curl virus Tomato yellow leaf curl TYLCV Pyrenochaeta lycopersici Corky root rot Pl Bacterie Verticillium albo-atrum Verticillium wilt Va Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis Bacterial cancer Cmm Verticillium dahliae Verticillium wilt Vd Xanthomonas vesicatoria (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria) Bacterial spot Xcv Nematode Ralstonia solanacearum Bacterial wilt Rs Meloidogyne arenaria Root-knot Ma A biotische stress Meloidogyne incognita Root-knot Mi Virus Silvering Si Meloidogyne javanica Root-knot Mj Meloen Schimmel Melon necrotic spot virus Melon necrotic spot MNSV Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) Powdery mildew Px (ex Sf) Schimmel Fusarium oxysporum f.sp. melonis Fusarium wilt Fom Aphis gossypii Cotton aphid Ag Virus Komkommer Cucumber green mottle mosaic virus Cucumber green mottle CGMMV Cladosporium cucumerinum Insecten Schimmel Scab and gummosis Cucumber mosaic virus Cucumber mosaic CMV Colletotrichum orbiculare Anthracnose Co Cucumber vein yellowing virus Cucurbit yellow stunting disorder virus Cucumber vein yellowing Cucumber yellowing stunting disorder CVYV Corynespora cassiicola Corynespora blight and target spot CYSDV Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum Fusarium wilt Foc Papaya ringspot virus Papaya ringspot PRSV Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum Fusarium crown and root rot Watermelon mosaic virus Watermelon mosaic WMV Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) Powdery mildew Px (ex Sf) Zucchini yellow mosaic virus Zucchini yellows ZYMV Cucumber green mottle mosaic virus Virus Cucumber green mottle mosaic Courgette Schimmel CGMMV Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) Powdery mildew Px (ex Sf) Papaya ringspot virus Papaya ringspot PRSV Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum Fusarium wilt Foc Squash mosaic virus Squash mosaic SqMV Fusarium oxysporum f.sp. lagenariae Fusarium wilt Fol Zucchini yellow mosaic virus Zucchini yellows ZYMV Fusarium oxysporum f.sp. melonis Fusarium wilt Fom Watermelon mosaic virus Watermelon mosaic WMV Cucumber mosaic virus Cucumber mosaic CMV Virus Pompoen Schimmel Papaya ringspot virus Papaya ringspot PRSV Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) Powdery mildew Px Watermelon mosaic virus Watermelon mosaic WMV 38 39 Zucchini yellow mosaic virus Zucchini yellows ZYMV Pc For Ccu Cca For

Enza Zaden Brochures