Views
7 months ago

Catalogus Azerbaijan 2019

 • Text
 • Tipli
 • Products
 • Yeni
 • Resistance
 • Istixanalarda
 • Polietilen
 • Orta
 • Buyer
 • Zaden
 • Enza

Saxtakarlıqdan qorunun

Saxtakarlıqdan qorunun Satış və tədarük şərtləri və qaydaları Enza Zaden şirkəti tərəfindən tərtib edilib. Enza Zaden ticarət markası altında satılan bütün növ toxumlar dünya bazarının yüksək tələblərinə uyğundur. Davamlılıq Bizim bitkilərin növlərinin davamlılığı kodlaşdırılmışdır (davamlılıq kodları siyahısına www.enzazaden.com da baxın), əgər başqa cür göstərilməyibsə. Əgər növ birdən çox patogenə qarşı davamlıdırsa, fərdi davamlılıq kodu bu “/” işarə ilə ayrılacaqdır. • Əgər növün davamlılıq kodunda patogenin müəyyən pasına qarşı davamlılıq göstərilmişdirsə, bu o deməkdir ki, növ yalnız patogenin qeyd olunmuş rasına qarşı davamlıdır. • Əgər növün davamlılıq kodunda növün patogenin spesifik rasa qarşı davamlılığı göstərilməmişdirsə, bu o deməkdir ki, növ patogenin yalnız qeyd olunmamış müəyyən raslarına qarşı davamlıdır və deməli ki, həmin patogenlə yoluxmamağa zəmanət verilmir Enza Zaden toxumlarının assortimenti haqqında, texniki suallara görə əlavə məlumat və toxum almaq üçün Enza Zadenin Sizin regiondakı distribütorlarına müraciət edin. Distribütorların ünvan və telefonları www.enzazaden.com Yüksək davamlılıq (HR) – bitkilərin eyni şəraitdə davamsız bitkilərlə müqayisədə xəstəlik və zərərvericilərin inkişafını daha güclü məhdudlaşdırması deməkdir. Buna baxmayaraq hətta bu bitkilərdə də yoluxma əlamətləri və güclü yoluxma zamanı məhsul itkisi ola bilər. Orta davamlılıq (IR) – bitkilərin müəyyən xəstəlik və zərərvericilərin inkişafını məhdudlaşdırması deməkdir, ancaq yüksək davamlı bitkilərlə müqayisədə orta davamlı bitkilərdə yoluxma əlamətləri və zərər dərəcəsi daha çox ola bilər. Orta davamlı bitkilərdə eyni becərmə və yoluxma şəraitində davamsız bitkilərlə müqayisədə daha az yoluxma əlamətləri və zərər dərəcəsi müşahidə edilir. Dözümlülük – bitkinin görünüşünə, məhsuluna və inkişafına ciddi təsir olmadan abiotic stres hallarına tab gətirməsi deməkdir. Bitki Kod Xəstəliyin və ya zərərvericinin Latınca və ya İngiliscə adı Xəstəliyin və ya zərərvericinin Azərbaycanca adı Pomidor Virus xəstəlikləri TSWV Tomato spotted wilt virus Pomidorun tunclaşması TYLCV Tomato yellow leaf curl virus Pomidorun Sarı yarpaq qıvrılması ToMV Tomato mosaic tobamovirus Pomidorun mozaikası TANV Tomato apex necrotic virus Pomidorun uc nekrozu virusu Göbələk xəstəlikləri Ff Fulvia fulva (ex. Cladosporium fulvum) Kladosporioz və ya qonur ləkəlilik Fol Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici Fuzarioz solma For Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici Kökün fuzarioz çürüməsi гниль корней Lt Leveillula taurica Unlu şeh On Oidium neolycopersici Unlu şeh Va Verticillium albo-atrum Vertitsilyoz solma Vd Verticillium dahliae Vertitsilyoz solma Aal Alternaria alternata f.sp. lycopersici Pomidor gövdəsinin Alternarioz xərçəng Ss Stemphylium solani Boz yarpaq ləkəliliyi Zərərvericilər Ma Meloidogyne arenaria Nematod Mi Meloidogyne incognita Nematod Mj Meloidogyne javanica Nematod Bakteriya xəstəlikləri Pst Pseudomonas syringae pv. tomato Bakteriyal ləkəlilik Abiotik stres Si Silvering Xiyar Virus xəstəlikləri CMV Cucumber mosaic cucumovirus Adi mozaika огурца CVYV Cucumber vein yellowing virus Xiyar borularının saralması ZYMV Zucchini yellow mosaic virus Sukkuninin sarı mozaikası Göbələk xəstəlikləri PRSV Papaya ringspot virus Papaya halqalı ləkəsi Ccu Cladosporium cucumerinum Kladosporioz və ya zeytuni ləkəlilik Cca Corynespora cassiicola Yarpaq ləkəliliyi Px Podosphaera xanthii (ex. Sphaerotheca fuliginea) Unlu şeh Gc Golovinomyces cichoracearum (ex. Erysiphe cichoracearum) Unlu şeh Bibər Virus xəstəlikləri Tm Bell pepper mosaic virus, Pepper mild mottle virus, Tobacco mild green mosaic virus, Tütün mozaikası PVY Tobacco mosaic virus, Tomato mosaic virus Kartofun Y-virusu TSWV Potato virus Y Pomidorun tunclaşması PepMoV Tomato spotted wilt virus Bibər ləkəliliyi Bakteriya xəstəlikləri Xcv Xanthomonas campestris pv. vesicatoria Qara bakteriya ləkıliliyi Yemiş Virus xəstəlikləri MNSV Melon necrotic spot virus Yemişin nekrotik ləkəliliyi virusu Göbələk xəstəlikləri Fom Fusarium oxysporum f.sp. melonis Fuzarioz solma Px Podosphaeria xanthii (ex. Sphaerotheca fuliginea) Unlu şeh Kahı Virus xəstəlikləri LMV Lettuce mosaic virus Kahı mozaikası Göbələk xəstəlikləri Bl Bremia lactucae Yalançı unlu şeh Zərərvericilər Nr Nasonovia ribisnigri Kahının yarpaq mənənəsi Pb Pemphigus bursarius Kahının kök mənənəsi Bakteriya xəstəlikləri Ss Sphingomonas suberifaciens (ex. Rhizomonas suberifaciens) Kahı köklərinin probkalaşması Qabaq Virus xəstəlikləri ZYMV Zucchini yellow mosaic virus Sukkuninin sarı mozaikası WMV Watermelon mosaic virus Qarpız mozaikası PRSV Papaya ringspot virus Papaya halqalı ləkəsi Göbələk xəstəlikləri Px Podosphaeria xanthii (ex. Sphaerotheca fuliginea) Unlu şeh 46 | Enza Zaden Enza Zaden | 47

Enza Zaden Brochures