Views
1 year ago

Catalogus Azerbaijan 2019

 • Text
 • Tipli
 • Products
 • Yeni
 • Resistance
 • Istixanalarda
 • Polietilen
 • Orta
 • Buyer
 • Zaden
 • Enza

Pomidor Salxım

Pomidor Salxım pomidorlar Diamantino F1 Salxım pomidorların yeni yüksək məhsuldar hibrididir. Horizontal yerləşən yarpaqları və orta ölçülü buğumaraları olan, asan becərilən açıq tipli qüvvəli bitkidir. Əla meyvə formalaşdırır. Eyni ölçülü salxımı və meyvələri olur. Yumru, parlaq meyvələri 130 qramdır. İstixananın pepino virusuna yoluxmasına baxmayaraq belə meyvələri dolğun qırmızı rəngə qədər eyni vaxtda yetişir. Bərk, saxlana və asan daşına bilən meyvələri var. Boz çürüməyə davamlıdır. Bibərəbənzər pomidorlar Pozzano F1 Yüksək məhsuldar tezyetişən hibriddir. Açıq tipli qüvvəli bitkidir. Cəlbedici meyvələri qeyri- adi bibər formasındadır, rəngi tünd qırmızıdır, bərkdir və əla saxlanır. Meyvələrinin orta çəkisi 135-145 qramdır. Uc çürüməsinə qarşı davamlıdır. Torpaqda polietilen örtüklü istixanalarda becərilir. Avalantino F1 Avalantino F1 Özünü müxtəlif şəraitlərdə yaxşı göstərən yeni hibriddir. Hündür boylu, açıq tipli, yaxşı davamlı və müxtəlif şəraitlərə uyğunlaşan bitkidir. Müntəzəm inkişaf edir və formalaşır. Yumru dolğun qırmızı meyvələri var. Meyvə çəkisi 70-90 qr. Geniş və tünd yaşıl salxımı məhsulu yaxşı göstərir. Hər salxımda sərbəst və salxımla yığıla biləcək 6 -8 meyvə formalaşır. Əla keyfiyyətli, dadlı meyvələri olur. Pozzano F1 Sarı meyvəli pomidorlar Gualdino F1 Sarı meyvəli tezyetişən hibriddir. Salxımla yığıla bilən, gözəl formalı salxımı olan açıq tipli bitkidir. Meyvələri bərk, yastı yumru və ya yumru forma olur, orta çəkisi 100-120 qramdır. Substratda və torpaqda istənilən növ istixanada becərilir. Hibrid Davamlılığı Yetişkənliyi Bitkinin habitusu HR IR T Meyvə çəkisi (qr.) İstehsal növü Qeyd Gualdino F1 Gavalıya bənzər pomidorlar Naram F1 Yüksək məhsuldar tezyetişən hibriddir. Meyvələri asan formalaşır. Müxtəlif becərmə şəaitlərinə yaxşı uyğunlaşan, açıq tipli, güclü bitkidir. Salxımları tam eyni ölçüdədir. Gavalıya bənzər meyvələrinin çəkisi 140-150 qramdır. İsidilməyən polietilen örtüklü istixanalarda becərilir. Salxım pomidorlar Diamantino F1 Avalantino F1 Sarı pomidorlar ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/ Fol:0,1/For ToMV:0-2/Ff:A-E/ Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For On Si orta tezyetişən güclü 260-300 qr Meyvələrinin keyfiyyəti əladır. On Si tezyetişən güclü 270-300 qr Meyvələrinin keyfiyyəti əladır. Granadero F1 Tezyetişən və məhsuldar yeni hibriddir. Açıq tipli güclü bitkidir. Həm aşağı həm də yuxarı temperatur şəraitində yaxşı meyvə formalaşdırır. Meyvələri gözəl gavalı formalı, qabırğasız, parlaq, tünd qırmızı olur. Orta çəkisi 140-150 qr. Qısa dövriyyədə torpaqda polietilen örtüklü istixanalarda becərilir. Gualdino F1 ToMV:0-2/Ff:A-E/ Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For Polietilen örtüklü istixanalarda becəilən ortameyvəli pomidorlar Naram F1 ToMV:0-2/Ff:B,D/ Va:0/Vd:0/Fol:0,1 tezyetişən qüvvəli 100-120 qr Ma/Mi/Mj tezyetişən qüvvəli 140-150 qr Sarı meyvələri yüksək məhuldardır. Əla meyvə formalaşdırır və , düzənli salxımları olur. Policarpo F1 Policarpo polietilen örtüklü istaxanalarda becərilən yeni gavalıya bənzər hibriddir. Hibrid bitkinin ucuna qədər öz ölçülərini saxlayan güclü, müntəzəm inkişaf edir və asan meyvə formalaşdırır. Hər salxımda 5-6 meyvə verir və mevə çəkisi 180-200 qramdır, uzaq məsafələrə göndərilmək üçün yararlıdır. Davamlılıq paketi Policarponu müxtəlif şəraitlərdə becərməyə imkan verir. Granadero F1 Policarpo F1 Bibərəbənzər pomidorlar ToMV:0-2/Lt/Va:0/ Vd:0/Fol:0,1 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/ Fol:0,1/Pst TSWV/Ma/Mi/Mj tezyetişən güclü 140-150 qr TSWV/TYLCV/Ma/ Mi/Mj tezyetişən güclü 150-170 qr Düzənli meyvələri gözəl keyfiyyətlidir. Bərkdir və uzaq məsafələrə daşınmağa uyğundur Granadero F1 Pozzano F1 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/ Fol:0,1 tezyetişən qüvvəli 135-145 qr Bibərəbənzər cəlbedici meyvələri var. HR: High Resistance – yüksək dərəcə davamlılığı | IR: Intermediate Resistance – orta dərəcə davamlılığı | T: Tolerance – Dözümlülük | Davamlılıq kodunun açıqlamasına 46 səhifədə baxın. Davamlılıq haqqında məlumat www.enzazaden.com. saytında verilib | isidilən şüşə istixana | isidilməyən polietilen örtüklü istixana| açıq sahə. 12 | Enza Zaden Enza Zaden | 13

Enza Zaden Brochures