Views
5 years ago

Каталог насіння овочевих культур для скляних теплиць 2016 | 2017

Загальні

Загальні умови продажу та постачання насіння 3. В будь-якому випадку та в максимальному обсязі, дозволеному законодавством, відповідальність Постачальника обмежуватиметься сумою (без ПДВ), виставленою в рахунку стосовно зазначеної Продукції, і становитиме, на вибір Постачальника, або безкоштовну заміну Продукції або компенсацію суми, що дорівнює ціні Продукції. Стаття 13 – Права інтелектуальної власності 1. Покупець погоджується та підтверджує, що, якщо інше не визначено цими Умовами, право власності та інтерес в Правах Інтелектуальної Власності на Продукцію, Рослинний Матеріал або будь-які мутації, різновиди або (біологічний) матеріал, отриманий з неї або включений до неї, в тому числі, але не обмежуючись, генетику, характерні ознаки, технологію та/або всі її (фенотипічні) характеристики, а також, в знаках для товарів, ноу-хау, комерційних найменуваннях, знаках для послуг, селекційних досягненнях та винаходах «Енза Заден» завжди та виключно належатиме Постачальнику або «Енза Заден Бехеер Б.В.» (надалі для цілей цієї статті разом та окремо іменуються як «Енза Заден») або будь-якій з їх афілійованих осіб. 2. Якщо та в обсязі, в якому Покупець за чинним законодавством отримає будь-яке Право Інтелектуальної Власності на Продукцію, Рослинний Матеріал або будь-які мутації, різновиди або (біологічний) матеріал, отриманий з неї або включений до неї, в тому числі, але не обмежуючись, генетику, характерні ознаки, технологію та/або всі її (фенотипічні) характеристики, тоді Покупець цим передає такі Права Інтелектуальної Власності на користь компанії Енза Заден, яка приймає таку передачу. Покупець цим уповноважує Енза Заден зареєструвати та іншим чином здійснити або завершити таку передачу за чинним законодавством та на запит Енза Заден сприятиме та здійснюватиме всі дії, які вважаються необхідними з боку Енза Заден для реєстрації, здійснення та завершення такої передачі, в тому числі, але не обмежуючись, оформлення всіх необхідних документів. 3. Покупець погоджується не використовувати і не реєструвати жодну торгову марку, комерційне найменування, фірмове найменування, доменне ім’я, символи або позначення сорту, що є ідентичним або схожим до ступеня змішування з торговою маркою, торговим найменуванням, фірмовим найменуванням, доменним іменем, символами або позначенням сортів, що належать Енза Заден або будь-якій її афілійованій особі. 4. Покупець не вправі використовувати торгові марки, комерційні найменування та/або фірмове оформлення упаковки Енза Заден з будь-якою метою, якщо інше не погоджено в письмовій формі з боку Енза Заден. 5. Покупець погоджується дозволити та повністю співпрацювати з будь-якою інспекцією з боку Енза Заден з метою перевірки будь-якого можливого порушення прав Енза Заден. Покупець надасть Енза Заден або особі чи компанії, призначеній Енза Заден, прямий доступ до приміщень Покупця, в тому числі, але не обмежуючись, його теплиці, адміністративну та фермерську діяльність. Термін «діяльність» буде розумітися як такий, що включає діяльність, що здійснюється третіми особами від імені Покупця. 6. Якщо та коли Покупець виявить, спостерігатиме або довідається про похідний сорт, в тому числі, але не обмежуючись, будь-яку мутацію у виробництві та культивації Рослинного Матеріалу, він негайно повідомить про це Енза Заден рекомендованим листом. 7. На письмовий запит Енза Заден, Покупець негайно надаватиме Енза Заден достатній матеріал з похідного сорту (наприклад, мутант), для тестування. 8. У випадку похідного сорту (наприклад, мутант), Покупець повинен буде спочатку отримати попереднє погодження Енза Заден на такі дії стосовно складових компонентів мутації або зібраного матеріалу мутації: (a) виробництво або репродукція, (b) модифікація з метою розповсюдження, (c) пропонування для продажу, (d) збут або інша маркетингова діяльність, (e) імпортування та/або експортування; (f) зберігання для будь-якої із зазначених вище цілей. 9. Покупець буде повністю співпрацювати з Енза Заден для захисту прав Енза Заден від їх порушення. Стаття 14 – Невиконання, призупинення дії та розірвання Договору 1. У випадку, якщо сторона не виконує будь-яке зі своїх зобов’язань згідно з цими Умовами, за винятком випадків затримки відвантаження та/або постачання або не відвантаження/непостачання, зазначених у цих Умовах, і таке невиконання зобов’язань триває протягом 30 (тридцяти) днів після направлення письмового повідомлення, яке вказує на невиконане стороною зобов’язання, відправленого на адресу цієї сторони, інша сторона буде мати право призупинити подальше виконання Договору постачання або розірвати його в односторонньому порядку без судового розгляду шляхом направлення рекомендованого листа, без шкоди для будь-яких інших своїх прав згідно з цими Умовами, в тому числі, але не обмежуючись, право вимагати від іншої сторони відшкодування всіх своїх збитків та витрат, пов’язаних з таким невиконанням. 2. У випадку затримки відвантаження Продукції або її не відвантаження Постачальник повідомляє про це Покупця в письмовій формі, а Покупець – у якості свого єдиного й виняткового засобу правового захисту – надає Постачальникові додатковий розумний строк для здійснення відвантаження Продукції. За жодних умов у максимально передбаченому законом обсязі Постачальник не відповідає за шкоду, штрафні санкції (за винятком пені, передбаченої цими Умовами), збитки або витрати, які виникли внаслідок затримки відвантаження та/або постачання або не відвантаження/непостачання; також і Покупець не має права розірвати цей Договір. 3. Покупець буде автоматично, за замовчуванням, без необхідності в будь-якому повідомленні, вважатися порушником зобов’язання при невиконанні будьякої з умов оплати. 4. У максимальному обсязі, дозволеному чинним законодавством, якщо Покупець ліквідує своє підприємство, заявляє про банкрутство, одержує припис про призупинення платежів, робить повне відчуження своїх активів для виплати боргів кредиторам, переходить під зовнішнє керування або припиняє діяльність, усі його платіжні зобов’язання будуть підлягати негайному виконанню, і Постачальник буде мати право призупинити подальше виконання Договору або розірвати його, без шкоди для свого права на вимогу компенсації від Покупця всіх своїх збитків і витрат, понесених у результаті цього. Стаття 15 – Заключні положення 1. Ці умови та співробітництво сторін стосовно його укладення, внесення змін, виконання та припинення його дії регулюються чинним законодавством України. 2. За винятком випадків, передбачених цими Умовами, сторони будуть посилатися на чинне законодавство України й керуватися ним. 3. Сторони не будуть відступати свої права та обов’язки за цими Умовами третім особам без попередньої письмової згоди іншої сторони. 4. Сторони погоджуються застосовувати терміни та визначення, викладені в цих Умовах відповідно до офіційного документа, який установлює їх значення та наведений в Додатку 1 до цих Умов. 5. Якщо будь-яке положення цих Умов стане повністю або частково недійсним або таким, що не може бути виконаним в примусовому порядку, інші положення або частини положень цих Умов залишатимуться в силі. Сторони будуть добросовісно вести переговори з метою заміни відповідного положення на дійсне і таке, що може бути виконаним в примусовому порядку, яке в найменшому можливому ступені відрізняється від первинного положення, з урахуванням мети та предмета цих Умов Стаття 16 – Застосовне законодавство Кожна Сторона безвідклично погоджується, що Договір та будь-яка суперечка чи претензія, що виникають внаслідок або у зв’язку з ним, його предметом або формуванням (в тому числі позадоговірні суперечки або претензії), регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України . Стаття 17 – Урегулювання суперечок 1. У випадку виникнення спору з цих Умов або з зв’язку з ним, чи спору щодо його тлумачення, виконання, порушення, розірвання або недійсності, Сторони будуть врегульовувати цей спір шляхом переговорів. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, тоді він буде переданий до та вирішений компетентним судом України відповідно до законодавства України. Додаток 1 – Стійкість 1. Терміни та визначення а. «Імунітет» означає несхильність до нападу або інфікування певним шкідником або патогеном. б. «Стійкість» – здатність сорту рослини обмежувати зростання і розвиток певного шкідника або патогена та/або збитки, які вони завдають, в порівнянні з чутливими сортами рослин в аналогічних умовах навколишнього середовища та рівні впливу шкідників чи патогена. Стійкі сорти можуть проявляти деякі симптоми захворювання або пошкодження під сильним впливом шкідника чи патогена. Визначено два рівні стійкості: I. Висока стійкість (ВС): сорти рослин, які значно обмежують зростання і розвиток зазначеного шкідника або патогена при нормальному рівні впливу шкідника або патогена в порівнянні з чутливими сортами. Ці сорти рослин, однак, можуть проявляти деякі симптоми або пошкодження під сильним впливом шкідника або патогена. II. Проміжна стійкість (ПС): сорти рослин, які обмежують зростання і розвиток зазначеного шкідника або патогена, але можуть проявляти ширший діапазон симптомів або пошкоджень в порівнянні з сортами з високою стійкістю. Сорти рослин з проміжною стійкістю також демонструють менш важкі симптоми або пошкодження, ніж у чутливих сортів рослин при вирощуванні в однакових умовах навколишнього середовища та/або рівні впливу шкідника або патогена. с. «Чутливість» – нездатність сорту рослин обмежувати зростання і розвиток певного шкідника або патогена. 2. -Інформація для кожного різновиду Стійкість наших сортів культур буде закодована (див. список кодування на www.enzazaden.com), якщо не зазначено інше. У разі якщо сорт стійкий до декількох патогенів, окремі коди стійкості будуть розділені символом «/». Якщо в коді стійкості певного сорту зазначається посилання на певні штами, про стійкість до яких заявляється, це означає, що відсутні заяви про стійкість до інших штамів одного і того самого патогена. Якщо в коді стійкості не зазначене посилання на штами патогена, про стійкість до яких заявляється, заявляється про стійкість лише до певних додаткового не зазначених ізолятів, і ми тим самим відмовляємося від будь-якої (опосередкованої) гарантії, що сорт не буде заражений зазначеним патогеном. Всі описи та рекомендації, що наведені вцьому каталозі, базовані на нашому власному досвіді. Дана інформація має загальний характер, професійні овочівники можуть використовувати цю інформацію з огляду на місцеві умови вирощування. Енза Заден не несе відповідальності за відхилення, отримані в результаті виробництва, що базуються на цій інформації. Покупець самостійно повинен визначити відповідність рекомендацій і описів місцевим умовам вирощування. Вся інформація про збудників хвороб і шкідників доступна також на сайті www.enzazaden.com 54 | Enza Zaden Enza Zaden | 55

Enza Zaden Brochures